บทบัญญัติและกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการลงทุน

25 March 2014 | By admin in ธุรกิจ | Comments Off

จากสภาพและความต้องการทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้เปลี่ยนแปลงไปทำให้การดำเนินงานส่งเสริมการลงทุนตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนปัจจุบันไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประเทศในด้านการเร่งรัดการลงทุนเพื่อประโยชน์ในการสร้างงาน การเพิ่มรายได้ และการกระจายรายได้ให้แก่ประชาชนได้ดีพอ จำเป็นต้องปรับปรุงกฎหมายในเรื่องนี้เสียใหม่เพื่อให้ความมั่นใจแก่ผู้ลงทุนโดยการกำหนดระบบการให้สิทธิและประโยชน์ที่เหมาะสมสำหรับการจูงใจให้มีการลงทุนในกิจการที่รัฐให้ความสำคัญ และประสงค์จะส่งเสริมให้มีการคุ้มครองกิจการที่รัฐให้การส่งเสริมที่ทันต่อเหตุการณ์ และให้มีกลไกการบริหารงานส่งเสริมการลงทุนของรัฐที่สามารถอำนวยความสะดวก และขจัดอุปสรรคในการลงทุน

การให้การสนับสนุนให้ภาคเอกชนออกไปลงทุนในชาติอาเซียน

โดยเฉพาะบรรดาเอสเอ็มอีก็เป็นอีกนโยบายที่สำคัญเพื่อให้ธุรกิจอยู่รอดได้พร้อมๆกับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจไทย แม้ปัจจุบันหน่วยงานบีโอไอหรือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจะเป็นหน่วยงานหลักในการดึงดูดนักลงทุนแต่ยังเน้นการดึงนักลงทุนต่างประเทศเข้ามามากกว่าการสนับสนุนหรือส่งเสริมให้เอกชนไปลงทุนต่างประเทศ ซึ่งรัฐบาลต้องคุยและทำความเข้าใจกับหน่วยงานเหล่านี้ให้ชัดเจนว่าจะส่งเสริมธุรกิจใด ปัจจุบันภาวะแวดล้อมที่เกี่ยวกับการลงทุนในด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศและภายในประเทศ

แหล่งทุนและตลาด อุตสาหกรรม เทคโนโลยี

รวมถึงธุรกิจของภาคเอกชนได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมาย ประกอบกับกฎเกณฑ์และกฎระเบียบภายในของประเทศโดยเฉพาะโครงสร้างและอัตราภาษีอากรได้มีการปรับปรุงเช่นกัน ในด้านของกฎระเบียบระหว่างประเทศ ในระดับสากลหรือพหุภาคี เช่นกฎระเบียบขององค์การการค้าโลก ซึ่งมีความตกลงภายใต้กรอบหลายฉบับที่มีผลกระทบต่อกฎหมายและมาตรการส่งเสริมการลงทุนของไทยในปัจจุบัน โดยเฉพาะพันธกรณีตามความตกลงว่าด้วยมาตรการการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการค้า รัฐบาลจึงมีนโยบายให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเป็นผู้พิจารณารวบรวมกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุนให้เป็นหมวดหมู่หรืออยู่ในที่เดียวกัน

วัตถุประสงค์ในรวบรวมกฎหมายต่างๆเพื่อการส่งเสริมการลงทุน

1. เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงกฎหมายได้สะดวก รวดเร็ว และครอบคลุมในเรื่องที่ต้องการทราบมากขึ้นโดยไม่ต้องสืบค้นจากส่วนราชการหรือหน่วยงานหลายแห่ง
2. เพื่อให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รู้และใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุนเป็นกลไกในการปฏิบัติงานได้ทั้งหมด
3. เพื่อนำไปใช้เป็นฐานในการจัดทำประมวลกฎหมาย (Codification) ให้มีความสมบูรณ์ในภายหน้า
4. เพื่อนำไปใช้เป็นฐานข้อมูลกฎหมายที่มีความสมบูรณ์ครบถ้วนเป็นระบบ ซึ่งจะทำให้มีความสะดวกแก่การศึกษาหรือทำความเข้าใจอันจะนำไปสู่การพัฒนาหรือปฏิรูปกฎหมายที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุนในภายหน้า

ในการรวบรวมบทบัญญัติกฎหมายเรื่องเดียวกันไว้ด้วยกันในกฎหมายด้านส่งเสริมการลงทุนนั้นจะไม่กล่าวถึงวิธีการลงทุนในหลักทรัพย์ ซึ่งมิใช่เป็นการลงทุนโดยตรงในลักษณะและความหมายที่สำนักงานดำเนินการรวบรวมในครั้งนี้ โดยขอบเขตการดำเนินการจะประกอบไปด้วยการนำบทบัญญัติและกฎหมายที่เกี่ยวจ้องรวมทั้งคำอธิบายโดยสังเขปตั้งแต่การเริ่มจัดตั้งองค์กรธุรกิจ การดำเนินการไปจนถึงการเลิกประกอบกิจการ รวมทั้งบทบัญญัติเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทการลงทุนทั้งระหว่างนักลงทุนด้วยกันเอง และนักลงทุนกับหน่วยงานของรัฐ และการทำความเข้าในเกี่ยวกับการเข้าสู่ความตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ

รูปแบบของการทำธุรกิจออนไลน์ที่กำลังมาแรงในเวลานี้นั้นดีอย่างไร

06 January 2014 | By admin in ธุรกิจ | Comments Off

การทำธุรกิจออนไลน์

หากเราจะาพูดเรื่องของการทำธุรกิจออนไลน์ในเวลานี้ที่ได้กลายเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากสำหรับผู้ค้าขายหลายๆคน เนื่องจากสามารถที่จะช่วยในการเพิ่มยอดขายให้กับสินค้าและบริการของเราได้เพิ่มมากยิ่งขึาน รวมถึงยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางสำหรับการโปรโมทสินค้าและบริการต่างๆให้เป็นทื่รู้จักได้ง่ายและมีราคาที่ไม่แพงอีกด้วย จึงทำให้การทำธุรกิจออนไลน์ในลักษณะนี้นั้นได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้เรื่อยในทุกๆปี เพราะายังมีต้นทุนสำหรับเงินลงทุนที่ไม่ต้องสูงมากก็สามารถที่จะเริ่มต้นในการทำธุรกิจออนไลน์กันได้แล้ว ซึ่งมีแค่เพียงเว็บไซต์บนอินเตอร์เน็ตสำหรับขายสินค้าและบริการเท่านั้นก็สามารถที่จะเริ่มการขค้าขายของออนไลน์กันได้ืทัทนที และที่สำคัญยังสามารถเลือกใช้บริการสร้างเว็บในระบบสำเร็จรูปมาเป็นตัวช่วยอำนวยความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งานทุกคนืได้อีกด้วย จึงทำให้สามารถที่จะประหยัดได้ทั้งค่าใช้จ่ายและยังสามารถที่จะประหยัดเวลาให้การสร้างเว็บสำหรับขายของได้่อีกด้วยเช่นกัน

ข้อดีของการทำธุรกิจออนไลน์ที่กำลังได้รับความนิยมอยู่ในเวลานี้
สำหรับข้อดีในการทำธุรกิจออนไลน์ในลักษณะนี้นั้นก็มีหลกาหลายสิ่งที่สามารถอำนวยความสะดวกให้กวับผู้ซื้อได้เป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการเลือกสินค้าและบริการต่างๆที่เราต้องการที่สามารถเปิดดูได้ผ่านทางอินเตอร์เน็ตเลยนั่นเอง จึงทำให้สามารถทำการสั่งซื้อสินค้าและบริการต่างๆที่เราต้องการได้อย่างรวดเร็ว และยังสามารถที่จะทำการชำระเงินในการสั่งซื้อสินค้าและบริการดังกล่าวได้ผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้ทันที จึงทำให้ผู้ซื้อนั้นมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น เพราะไม่จะเป็นที่จะต้องเสียเวลาในการเดืนทางเพื่อไปเลือกซื้อสินค้าและบริการต่างๆที่ต้องการด้วยตนเองนั่นเอง รวมถึงผู้ขายยังไม่จำเป็นตัวเสียค่าใช้จ่ายในส่วนที่มีราคาแพงอย่างการเช่าพื้นที่สำหรับเปิดร้าน หรือไม่จำเป็นตัวมานั่งเฝ้าหน้าร้านของเราตลอดเวลา ก็สามารถที่จะทำการตรวจสอบได้ทันทีกับระบบการใช้งานของเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ทีสามารถแจ้งเตือนให้กับผู้ขายรู้ได้ตลอดเวลาที่มีการสั่งซื้อสินรค้าและบริการผ่านทางเว็บไซต์ธุรกิจออนไลน์ของเรา