กฎหมายใกล้ตัวเกี่ยวกับเงินผ่อน

ในยุคโลกาภิวัฒน์ ซึ่งถือว่ามีความเจริญสูงสุดทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะระบบข้อมูลข่าวสาร แต่ในขณะเดียวกันสภาวะเศรษฐกิจก็บีบตัวสวนทางกับความเจริญดังกล่าว การที่ใครสักคนอยากที่จะได้ปัจจัยในการใช้สอยไว้เป็นของตนเองไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ในครัวเรือน รถยนต์ บ้าน หรืออื่นๆ ดูจะเป็นเรื่องที่แสนลำบากเหลือเกินการซื้อขายในลักษณะผ่อนส่งเป็นที่นิยมแพร่หลาย ในวงการธุรกิจที่เรียกกันว่า “การเช่าซื้อ” คือการให้เช่าทรัพย์สิน โดยมีคำมั่นว่าจะขายภายใต้เงื่อนไข ที่ผู้เช่าซื้อจะต้องชำระเงินให้แก่ผู้ให้เช่าซื้อเป็นงวดๆจนครบจำนวน จึงเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการให้ได้มาซึ่งปัจจัยที่จำเป็นดังกล่าว เพราะการเช่าซื้อเป็นการลงทุนในครั้งแรกเพียงบางส่วนก็จะได้ทรัพย์สินตามที่ต้องการมาไว้ใช้สอยประโยชน์สมดังใจแม้ความจริงผู้เช่าซื้อจะต้องจ่ายค่าสินค้าสูงกว่าราคาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดตามปกติ แต่ก็ต้องยอมรับข้อเสียเปรียบอันนี้เพราะเป็นทางเลือกสุดท้ายของผู้มีรายได้ค่อนข้างน้อยหรือปานกลาง ดังนั้นจึงควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับสัญญาเช่าซื้อในเบื้องต้นให้ดีเสียก่อน ไม่ควรลงชื่อในเอกสารโดยไม่ทราบข้อสาระสำคัญของสัญญาในบางครั้ง ด้วยความอยากได้ทรัพย์สิน ก็รีบลงชื่อเซ็นรับเอกสารทันที โดยไม่รู้ว่าข้อความในสัญญามีอะไรบ้าง ซึ่งจะกลายเป็นข้อเสียเปรียบในภายหลัง เพราะการเช่าซื้อนั้นกว่าจะผ่อนชำระสินค้าหมดก็กินเวลาไม่น้อยทีเดียว ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจย่อมเกิดขึ้นได้เสมอ จึงควรระมัดระวังไว้

โดยจะต้องพิจารณาให้รอบคอบก่อนว่ามีกำลังความสามารถที่จะผ่อนชำระราคาเช่าซื้อสินค้าได้ตลอดทุกงวดหรือไม่ เพราะหากเราขัดข้องทางการเงินขึ้นมาเมื่อใดไม่สามารถส่งชำระเงินค่าเช่าให้แก่ผู้ซื้อได้ 2 งวดติดต่อกัน หรือไม่สามารถส่งชำระเงินงวดสุดท้ายแล้วสินค้าอันเป็นที่รักก็อาจสูญหายไปอยู่กับผู้ให้เช่าซื้อได้ ซึ่งสาระสำคัญของสัญญาเช่าซื้อที่น่าหวาดกลัวที่สุดคือ การผิดนัดไม่ชำระเงินให้แก่ผู้ให้เช่าซื้อ 2 งวดติดต่อกัน หรือผิดนัดในงวดสุดท้าย ผู้ให้เช่าซื้อมีสิทธิ์ที่จะบอกเลิกสัญญาได้ทันทีและเป็นหน้าที่ของผู้เช่าซื้อที่จะต้องคืนทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้ให้เช่าซื้อ ซึ่งหากเกิดกรณีเช่นนี้ย่อมเป็นที่น่าเสียดายอย่างยิ่งสำหรับผู้เช่าซื้อที่อุตส่าห์พยายามผ่อนชำระมาทั้งหมด

Posted in ธุรกิจ | Tagged , | Comments Off

การออกกฏหมายเพื่อจำกัดนโยบายและเป้าหมายการลงทุน

การลงทุน เกิดขึ้นเมื่อมีการซื้อทรัพย์สินซึ่งจะเป็นทรัพย์สินที่มีตัวตนหรือไม่ก็ตาม ผู้ลงทุนจะได้รับการตอบแทนในรูปของรายได้ หรือกำไรหรือทั้งสองอย่างโดยการลงทุนแบ่งออกเป็น การลงทุนทางบริโภค, การลงทุนทางธุรกิจ และการลงทุนทางการเงิน ในทางกฎหมายการลงทุนหมายถึงการนำเอาเงินทุนหรือมาจัดการเพื่อจะให้เกิดมีรายได้หรือผลกำไรจากการจัดการนั้น นอกจากนั้นแล้วในกฎหมายการลงทุนของบางประเทศหรือความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการลงทุนก็มักจะให้ความหมายว่าการลงทุนที่ปรากฏในกฎหมายหรือความตกลงนั้นไว้เป็นการเฉพาะ ทั้งนี้ก็เพื่อวัตถุประสงค์แห่งกฎหมายหรือความตกลงนั้นๆ

กฎหมายการลงทุน

เป็นกลไปที่กำหนดถึงนโยบายและเป้าหมายการลงทุนของประเทศ หากว่าการลงทุนได้มีการจัดสรรให้ถูกต้องเหมาะสมทั้งในด้านเวลาและประเภทแล้ว การลงทุนจะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก และนอกจากนี้กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนเป็นกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงตามความจำเป็นและความเหมาะสมของแต่ละประเทศและแปรผันตามยุคตราสมัย กฎหมายที่เกี่ยวกับการลงทุนในแต่ละประเทศจึงแตกต่างกันไปโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับผู้ลงทุน ซึ่งมีตั้งแต่กฎหมายที่มีลักษณะส่งเสริม สนับสนุน คุ้มครองการลงทุนไปสู่กฎหมายที่มุ่งกำกับหรือควบคุมดูแลการลงทุนจากต่างประเทศ

การส่งเสริมการลงทุน

เป็นมาตรการหนึ่งในหลายมาตรการในการดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทย โดยมีหน่วยงานหลักที่ดูแลรับผิดชอบด้านการส่งเสริมการลงทุน คือ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โดยที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ได้ให้สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอากรแก่ผู้ประกอบการในเขตส่งเสริมการลงทุนกรมศุลกากรซึ่งมีหน้าที่ในการควบคุมดูแลและรับผิดชอบในเรื่องภาษีอากรของรัฐและเพื่อการส่งเสริมการส่งออกแก่ผู้ประกอบการจึงต้องกำหนดระเบียบปฏิบัติสำหรับการปฏิบัติในการนำเข้าเครื่องจักรและวัตถุดิบของผู้ประกอบการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนให้ได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆด้านภาษีอากรขาเข้า รวมไปถึงควบคุมดูแล อำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอากร

เหตุผลที่ต้องมีการส่งเสริมการลงทุนก็เนื่องจากรัฐบาลของประเทศต่างๆส่วนใหญ่โดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนา ได้เร่งรัดการพัฒนาทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน ในประเทศระบบเศรษฐกิจเสรีเห็นว่าภาคเอกชนมีส่วนช่วยในการพัฒนาทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมดังกล่าวโดยการลงทุน เพราะการลงทุนของเอกชนจะมีส่วนในการนำเข้ามาซึ่งเงินตราต่างประเทศ จึงจำเป็นต้องส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อให้เอกชนเข้ามามีส่วนในการลงทุนให้มากขึ้น ในขณะที่ความต้องการการลงทุนจากต่างประเทศที่พัฒนาแล้วมีอยู่จำกัด จึงทำให้มีการแข่งขันในระหว่างประเทศผู้รับการลงทุนในการที่จะชักจูงและดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศนั้นไปสู่ประเทศของตน

Posted in ธุรกิจ | Tagged | Comments Off

กฏหมายการเสียภาษีอากรของประชาชน

สิ่งที่รัฐบาลบังคับเก็บจากราษฎรเพื่อใช้เป็นประโยชน์ส่วนรวม โดยไม่ได้มีสิ่งตอบแทนโดยตรงแก่ผู้เสียภาษีอากร โดยวัตถุประสงค์ในการเก็บภาษีเพื่อหารายได้ให้พอกับค่าใช้จ่ายของรัฐบาล เพื่อการกระจายรายได้ เพื่อควบคุมการบริโภคของประชาชน เพื่อการชำระหนี้สินของรัฐบาล หรือสนองนโยบายธุรกิจ และการคลังของรัฐบาล ประเภทภาษีอากรแบ่งเป็นภาษีอากรทางตรงและภาษีทางอ้อม ซึ่งกฎหมายที่ทางรัฐบาลใช้ในการเรียกเก็บภาษี คือ ประมวลรัษฎากร ซึ่งลักษณะของภาษีอากรที่ดีรัฐธรรมนูญเกือบทุกฉบับมักบัญญัติให้ประชาชนมีหน้าที่ต้องเสียภาษีอากรตามที่กฎหมายบัญญัติ ในการบัญญัติกฎหมายภาษีอากรที่ดีนั้นมีหลักการบางประการที่ควรคำนึงถึงเพื่อให้ประชาชนมีความสมัครใจในการเสียภาษีอากรและให้กฎหมายดังกล่าวใช้บังคับได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การหลีกเลี่ยงภาษีอากร เป็นการนำของที่ต้องชำระค่าภาษีอากรเข้ามาหรือส่งของออกไปนอกประเทศไทยโดยนำมาผ่านพิธีการศุลกากรโดยถูกต้อง แต่ใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยมีเจตนาเพื่อมิให้ต้องชำระค่าภาษีอากรหรือชำระในจำนวนที่น้อยกว่าที่จะต้องชำระ ดังนั้นผู้นำเข้าหรือส่งออกที่มีความผิดฐานหลีกเลี่ยงภาษีอากรจึงมีความผิดฐานสำแดงเท็จอีกฐานหนึ่งด้วย กฎหมายศุลกากรได้กำหนดโทษผู้กระทำผิดฐานหลีกเลี่ยงภาษีอากรไว้สูงสุดคือ ให้ริบของที่หลีกเลี่ยงภาษีอากรและปรับเป็นเงิน 4 เท่าของของราคารวมค่าภาษีอากร หรือจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือทั้งปรับและจำ

การเก็บภาษีอากร

•  เป็นการหารายได้ของรัฐ
•  เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารประเทศ
•  เป็นเครื่องมือในการกระจายรายได้
•  เป็นเครื่องมือส่งเสริมความเจริญเติบโตของธุรกิจ การลงทุน
•  เป็นเครื่องมือส่งเสริมการค้าทั้งในและต่างประเทศ
•  เป็นเครื่องมือในการควบคุมการบริโภคของประชาชน
•  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
•  เป็นเครื่องมือในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ

ศาลแพ่ง แผนกคดีภาษีอากร มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีแพ่ง

1 คดีอุทธรณ์คำวินิจฉัยของเจ้าพนักงานหรือคณะกรรมการเกี่ยวกับภาษีอากร
2 คดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิเรียกร้องของรัฐในหนี้ค่าภาษีอากร
3 คดีพิพาทเกี่ยวกับการขอคืนค่าภาษีอากร
4 คดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ตามข้อผูกพันซึ่งได้ทำขึ้นเพื่อประโยชน์แก่การจัดเก็บภาษีอากร
5 คดีที่มีกฎหมายบัญญัติให้อยู่ในอำนาจศาลภาษีอากร

Posted in ธุรกิจ | Tagged | Comments Off

นักธุรกิจในปัจจุบัน ควรมีความรู้ทางด้านกฎหมาย

ในแวดวงธุรกิจจำเป็นต้องมีผู้บริหารในการขับเคลื่อนองค์กร และมีบทบาทอย่างมากในการตัดสินใจรวมถึงกำหนดทิศทางองค์กร ในการบริหารธุรกิจนั้นจึงจำเป็นต้องมีผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็น ด้านการบริหารการจัดการ การเงิน การตลาด และอีกมากมาย นอกจากนี้ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่บริหารธุรกิจจำเป็นต้องรู้ ก็คือ ด้านกฎหมาย

กฎหมายมีความสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์ทั้งในอดีตและปัจจุบัน และภาคธุรกิจในอดีตมีความซับซ้อนไม่เท่ากับในปัจจุบันที่มีความยุ่งยากมาก เพราะในอดีตนั้นสังคมในการทำธุรกิจยังมีวงที่จำกัด ผู้ประกอบธุรกิจต่างรู้จักซึ่งกันและกัน และผู้ประกอบธุรกิจในอดีตต่างยึดมั่นในสัจจะ หรือคำพูด ไม่มีกลอุบายในการประกอบธุรกิจ นอกจากนี้ผู้ประกอบธุรกิจจะรู้จักซึ่งกันและกันเมื่อนักธุรกิจคนใดกระทำการไม่สุจริต คนในวงการธุรกิจจะทราบกันหมดและขอยกเลิกทำการค้าตามๆกันไป

ในด้านธุรกิจปัจจุบันมีความแตกต่างจากในอดีตค่อนข้างมาก โดยดูได้จากสังคมและความเป็นอยู่ที่แตกต่างจากในอดีตเป็นอย่างมาก และการแข่งขันที่สูงขึ้น นอกจากนี้นักธุรกิจในปัจจุบันส่วนมากยังคิดถึงแต่ผลประโยชน์ หาความจริงใจค่อนข้างยาก คนในยุคปัจจุบันจะคุยกันด้วยข้อตกลงทางกฎหมายไม่ค่อยมีความอลุ่มอล่วยเมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจในอดีต เมื่อผู้ทำการค้าผิดสัญญาที่ตกลงกันไว้ คู่สัญญาสามารถบอกเลิกสัญญาและเรียกร้องค่าเสียหายได้ โดยไม่สนใจว่าจะค้าขายกันมานานแค่ไหน ในบางครั้งนักธุรกิจไม่ได้วางแผนธุรกิจให้ดีทำให้มีผลกระทบตามมามากมาย

นักธุรกิจหรือผู้บริหารในปัจจุบันจะต้องให้ความสำคัญกับกฎหมายเป็นอย่างมาก ผู้บริหารจะได้รับประโยชน์จำนวนไม่น้อยจากกฎหมาย ในบางครั้งมีการชำระภาษีที่ไม่ถูกต้อง สรรพากรจะมาเยี่ยมเยียน และอาจตรวจสอบบัญชีย้อนหลังได้ ทำให้เสียค่าปรับและเงินเพิ่มจำนวนมาก ถ้านักธุรกิจต้องรู้จักวางแผนในการเสียภาษีได้น้อยลง และถูกกฎหมายย่อมเป็นผลดีต่อธุรกิจ

ในภาคธุรกิจเริ่มให้ความสำคัญกับทางด้านกฎหมายเพิ่มขึ้น มีการรับนักกฎหมายเข้ามาดำเนินการด้านนี้โดยตรง แต่ก็มีข้อจำกัดตรงที่ว่า ทางผู้บริหารจะไม่สามารถทราบได้ว่า นักกฎหมายเหล่านั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาที่ถูกต้อง เพราะถ้าเกิดปัญหาจะทำให้เกิดผลกระทบต่อองค์กร แต่หากมีนักกฎหมายที่ดีต่อธุรกิจก็จะทำให้มีที่ปรึกษาที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ

Posted in ธุรกิจ | Tagged , | Comments Off

จะประกอบธุรกิจควรที่จะรู้กฎหมายไว้

การประกอบธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่หรือธุรกิจขนาดเล็ก ผู้ประกอบการควรมี ความรู้ในด้านกฎหมายบ้างพอสมควร หากตนเองไม่มีความรู้ด้านกฎหมายก็ควรหาผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายมาให้คำแนะนำ เพราะการเริ่มต้นประกอบธุรกิจในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งในรูปแบบของบริษัท ห้างหุ้นส่วน หรือแม้แต่เป็นเจ้าของกิจการคนเดียวก็ล้วนแล้วแต่จะต้องอยู่ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมายทั้งสิ้น

ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มักละเลยไม่ให้ความสำคัญในเรื่องของกฎหมาย เพราะคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัว หรือมักจะมองข้ามไป หากไม่เกิดปัญหาหรือข้อพิพาทขึ้นก็มักจะไม่คิดถึงเรื่องกฎหมาย ทั้งๆที่จริงแล้วการประกอบกิจการไม่ว่าจะในรูปแบบใดก็ตามล้วนต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายทั้งสิ้น การที่ผู้ประกอบกิจการประเภทใดก็ตามทำให้ถูกต้องตามกฎหมายตั้งแต่เริ่มและยึดหลักกฎหมายในการดำเนินกิจการเป็นการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น เพราะหากเกิดข้อพิพาททางกฎหมายขึ้นไม่ว่าจะเป็นฝ่ายผิดหรือฝ่ายถูกก็มักจะต้องเสียค่าใช้จ่ายและเสียเวลาในการดำเนินการเป็นอย่างมาก ผู้ประกอบการจึงควรคำนึงถึงหลักการประกอบการตามสุภาษิตไทยที่ว่า “กันไว้ดีกว่าแก้”

เมื่อประกอบธุรกิจแล้วมีการซื้อขายสินค้า มีการทำสัญญาเช่าก็จะต้องมีการชำระค่าสินค้าหรือค่าเช่า บางครั้งอาจชำระเป็นเช็ค ซึ่งเช็คตามกฎหมายถือเป็นตราสารชนิดหนึ่งเพื่อประโยชน์ในทางการเงิน การสั่งจ่ายเช็คโดยที่ไม่มีเงินในบัญชี หรือมีเงินในบัญชีไม่พอเมื่อครบกำหนดตามเช็ค อาจมีโทษทางอาญาทั้งจำหรือปรับ หากผู้ประกอบการขาดความเข้าใจในเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับเช็ค ผลสุดท้ายอาจทำให้ผู้ประกอบการต้องรับโทษทางอาญาโดยที่ผู้ประกอบการไม่มีเจตนาจะไม่ชำระเงินตามเช็ค แต่อาจเกิดจากสภาพเศรษฐกิจที่ไม่เอื้ออำนวยก็เป็นได้

ในการประกอบกิจการหากต้องมีการทำสัญญากับบุคคลภายนอก ถ้อยคำในสัญญา บางครั้งเป็นภาษากฎหมาย ผู้ประกอบการอาจไม่เข้าใจกับภาษากฎหมาย เมื่อผู้ประกอบการลงนามในสัญญานั้นไปแล้วก็เท่ากับผูกพันตนไปกับสัญญานั้น ทั้งที่ยังไม่เข้าใจข้อสัญญาอย่างถ่องแท้ ซึ่งส่งผลให้อาจเสียเปรียบกับคู่สัญญาได้

ปัญหาและข้อพิพาทต่างๆของผู้ประกอบการในการทำธุรกิจก็มักเกิดจากความไม่เข้าใจหรือขาดความรู้ทางด้านกฎหมายของตัวผู้ประกอบการ รวมถึงไม่ให้ความสำคัญในเรื่องกฎหมายอันจะนำมาซึ่งความเสียหายในอนาคต

ดังนั้น ก่อนที่จะประกอบธุรกิจรูปแบบใดก็ตาม นอกจากจะศึกษาหาความรู้ในเรื่องตัวสินค้า กระบวนการผลิต วิธีการหาตลาด ฯลฯ ผู้ประกอบการควรศึกษาหาความรู้ในด้านกฎหมายควบคู่ไปด้วย อาจไม่ต้องศึกษาจนเชี่ยวชาญเท่ากับนักกฎหมาย แต่ก็ควรศึกษาจนถึงขั้นเข้าใจจนไม่ให้ใครมาเอาเปรียบได้ หากไม่สามารถศึกษาด้วยตนเองได้ก็ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือนักกฎหมาย

Posted in ธุรกิจ | Tagged | Comments Off