กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์เพื่อคุ้มครองแก่ผู้บริโภค


ภาวะสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันที่มีการแข่งขันกันทางด้านการค้าอย่างต่อเนื่อง ทุกประเทศจำเป็นต้องปรับกลยุทธ์ทางด้านการค้าในทันต่อเหตุการณ์และสภาพการแข่งขัน ประเทศไทยได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาตัวสินค้า เนื่องจากคุณภาพและค่าแรงต่ำไม่ใช่สิ่งจูงใจและข้อได้เปรียบอีกต่อไปสำหรับกระแสโลกานุวัตร ดังนั้นจึงสมควรนำการออกแบบมาเป็นเครื่องมือช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าสำหรับการส่งออก รัฐบาลไทยได้เห็นความสำคัญข้อนี้จึงได้จัดตั้งศูนย์กลางบริการการออกแบบเพื่อมุ่งพัฒนาการออกแบบสินค้าส่งออก ปัจจุบันกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์ในบ้านเรายังมีน้อยกว่าในประเทศที่พัฒนาแล้ว กฎหมายที่ออกส่วนใหญ่จะเป็นกฎหมายที่คุ้มครองผู้บริโภคไม่ให้ถูกเอาเปรียบจากผู้ผลิต

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์นับวันมีบทบาทมากยิ่งขึ้น

เนื่องจากความตื่นตัวของผู้บริโภคและกระแสโลกานุวัตรกระตุ้นให้รัฐต้องออกกฎหมายมาควบคุมเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้บริโภคสินค้าตามปริมาณที่กำหนด ซึ่งจะได้ผลดีเพียงใดอยู่กับความร่วมมือของผู้ประกอบการในการดูแลเอาใจใส่ในการบรรจุสินค้าของตัวเองให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยครอบคลุมสินค้าที่ผลิตและจัดจำหน่ายภายในประเทศ และยังรวมถึงสินค้าหีบห่อที่นำเข้ามาหรือส่งออกนอกราชอาณาจักร ดังนั้น อุปกรณ์หรือเครื่องจักรใดๆที่ใช้ในการชั่ง ตวงวัด จะต้องได้ใบรับรอง ส่วนหน่วยที่แสดงปริมาณของสินค้าตามมาตราชั่งตวงวัด ควรใช้ระบบเมตริกและตัวเลขที่ใช้สามารถใช้ตัวเลขอารบิคหรือตัวเลขไทยได้ ขนาดของตัวเลขและตัวอักษรที่ต้องใช้ไม่เล็กกว่า 2 มิลลิเมตร

วัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการถ่ายทอดของสารเคมีจากบรรจุภัณฑ์ลงไปสู่อาหารในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพมนุษย์ หรือมีผลทำให้ส่วนประกอบของอาหารเปลี่ยนแปลง หรือมีผลทำลายรสชาติและกลิ่นของอาหาร และยังมีข้อบังคับเกี่ยวกับกระบวนการในการขออนุญาตการใช้สารเคมีในวัสดุที่สัมผัสกับอาหาร โดยควรผลิตจากวัสดุที่มีแหล่งที่มาที่มีความรับผิดชอบ ออกแบบให้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยตลอดช่วงวงจรของการใช้งาน มีคุณสมบัติตามกลไกตลาดคือมีราคาและคุณสมบัติที่เหมาะสม สามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหมายของผู้บริโภค และสามารถได้รับการฟื้นฟูหลังการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถประหยัดทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตบรรจุภัณฑ์ ตอบสนองความคาดหมายของลูกค้าในการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่ปกป้องสินค้า มีความปลอดภัย และมีข้อมูลครบถ้วน รวมทั้งประหยัดค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายและในการขนส่ง

Posted in ธุรกิจ | Tagged | Comments Off

ความรู้ทางด้านกฎหมายที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจ

ความรู้ทางด้านกฎหมายที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจ

กฎหมายเป็นส่วนหนึ่งของการทำธุรกิจทุกธุรกิจการค้า ดังนั้นเจ้าของกิจการหรือพนักงานมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจในตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจ หากนักธุรกิจกระทำการใดๆ อันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย อาจทำให้ไร้ผล หรือไม่สมบูรณ์ตามกฎหมาย ซึ่งส่งผลเสียหายต่อการทำธุรกิจ นักธุรกิจและพนักงานของบริษัท จำเป็นจะต้องเข้าใจกฎหมายขั้นพื้นฐานที่จำเป็นต้องรู้เช่น กฎหมายเกี่ยวกับการทำนิติกรรมสัญญากับคู่ค้า  การผิดนัดชำระหนี้ของลูกหนี้  สิทธิเรียกร้องของเจ้าหนี้ในการทวงถามหนี้ รวมถึงสิทธิในการเรียกดอกเบี้ยและค่าเสียหาย การใช้เช็คในการชำระหนี้ รวมถึงการดำเนินคดีต่าง หากมีข้อพิพาททั้งทางแพ่งและทางอาญา  รวมทั้งต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับอายุความ ของหนี้ หากปล่อยปละละเลยอาจทำให้คดีขาดอายุความ  สูญเสียสิทธิในการดำเนินคดีในชั้นศาล

ปัจจุบันสังคมไทยมีความสับสนตลอดจนความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายเป็นอย่างยิ่ง จนนำไปสู่การตีความกฎหมายอย่างผิดๆ หากมีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามตัวบทกฎหมายอาจสร้างความเสียหายใหญ่หลวงต่อการดำเนินธุรกิจ ขณะเดียวกันการดำเนินธุรกิจที่มีความสลับซับซ้อนประกอบกับการตื่นตัวในสิทธิประโยชน์ของประชาชน ทำให้ความรู้ความเข้าใจในกฎหมายถือเป็นพื้นฐานที่จำเป็นที่ผู้บริหารทุกคนมิอาจมองข้ามได้ ผู้บริหารต้องรู้กฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารที่เป็นนักธุรกิจ เนื่องจากหากประสบความสำเร็จในเชิงธุรกิจมากเพียงใด แต่ถ้าทำผิดกฎหมาย ฉ้อโกง หรือจ้างวานฆ่าคนอื่น ความเจริญก้าวหน้าทางธุรกิจก็ดับวูบทันที หรือบางครั้งธุรกิจอาจเกิดความเสียหายหรือ เสียเปรียบจากความไม่รู้กฎหมาย และแม้ว่าองค์กรจะมีฝ่ายกฎหมายอยู่แล้ว ผู้บริหารยิ่งควรรู้และเข้าใจกฎหมายเพื่อจะได้มีความคิดเห็นเสนอสนองต่อกัน

ดังนั้นการเรียนรู้ทางด้านกฎหมายเพื่อการประกอบธุรกิจจึงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ของผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการเองควรมีความรู้ด้านนี้พอสมควร เพื่อให้รู้เท่าทันกับการทำการค้ากับบริษัทอื่นๆ หรือในหลายๆบริษัทตัดสินใจจ้างที่ปรึกษาด้านกฎหมายเข้ามาควบคุมดูแลการจัดการต่างๆ และในปัจจุบันมีบริษัทมากมายที่คอยให้คำปรึกษาทางกฎหมายกับบริษัทต่างๆ

Posted in ธุรกิจ | Tagged , | Comments Off

ความสำคัญของกฏหมายที่ควรทราบ

ในสังคมปัจจุบันนั้นมีสมาชิกจำนวนมากและมีความแตกต่างกันทั้งด้านความคิดเห็นและพฤติกรรมต่างๆ จึงจำเป็นต้องมีกฎระเบียบเพื่อเป็นบรรทัดฐานสำคัญในการควบคุมความประพฤติ และช่วยรักษาความสงบเรียบร้อยให้กับสังคมไม่ให้เกิดความวุ่นวาย กฎหมายจึงมีความสำคัญต่อสังคมในด้านต่างๆ ดังนี้
– กฎหมายช่วยสร้างความเป็นระเบียบและความสงบเรียบร้อยให้กับสังคมและประเทศชาติ ไว้เป็นแนวทางปฏิบัติยึดถือเพื่อความสงบเรียบร้อย ความเป็นปึกแผ่นของกลุ่ม
– กฎหมายเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตซึ่งทุกคนต้องปฏิบัติตนตามข้อบังคับของกฎหมาย ถ้าใครฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามต้องได้รับโทษ กฎหมายจะเกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของคนเราตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตาย
– กฎหมายก่อให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม เพราะการที่จะตัดสินว่าการกระทำใดถูกต้องหรือไม่นั้น จะต้องมีหลักเกณฑ์ ฉะนั้นกฎหมายจึงเป็นกฎเกณฑ์สำคัญที่ของความยุติธรรม
– กฎหมายเป็นหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น โดยการกำหนดนโยบายพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าไปในทางใด ซึ่งจำเป็นต้องมีกฎหมายออกมาใช้บังคับเพื่อให้ได้ผลตามเป้าหมายของการพัฒนาที่กำหนดไว้ จะเห็นได้จากการที่กฎหมายได้กำหนดให้บุคคลมีสิทธิได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี โดยรัฐเป็นผู้จัดการศึกษาให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายนั้น ย่อมส่งผลให้ คุณภาพด้านการศึกษาของประชาชนสูงขึ้น หรือการที่กฎหมายกำหนดให้ประชาชนทุกคนมีหน้าที่ พิทักษ์ปกป้อง และสืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ย่อมทำให้สังคมและสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนมีมาตรฐานดีขึ้น

จะเห็นได้ว่าการที่ประเทศใดก็แล้วแต่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เป็นไปในแนวทางใดถ้าได้มีบทบัญญัติของกฎหมายเป็นหลักการให้ทุกคนปฏิบัติตาม ก็จะทำให้การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศประสบผลสำเร็จได้สูงกว่าการปล่อยให้เป็นไปตามวิถีการดำเนินชีวิตของสังคมตามปกติดังนั้นกฎหมายต่างๆล้วนมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เป็นทั้งพลเมืองที่ดีและเพื่อช่วยเหลือคลี่คลายปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นอีกช่องทางหนึ่งด้วย นอกจากนี้ยังกฎหมายออกมานั้นยังช่วยเสริมสร้างให้ประเทศชาติน่าอยู่ยิ่งขึ้น และช่วยลดปัญหาที่ก่อให้เกิด

Posted in ธุรกิจ | Tagged | Comments Off

กฎหมายใกล้ตัวเกี่ยวกับเงินผ่อน

ในยุคโลกาภิวัฒน์ ซึ่งถือว่ามีความเจริญสูงสุดทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะระบบข้อมูลข่าวสาร แต่ในขณะเดียวกันสภาวะเศรษฐกิจก็บีบตัวสวนทางกับความเจริญดังกล่าว การที่ใครสักคนอยากที่จะได้ปัจจัยในการใช้สอยไว้เป็นของตนเองไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ในครัวเรือน รถยนต์ บ้าน หรืออื่นๆ ดูจะเป็นเรื่องที่แสนลำบากเหลือเกินการซื้อขายในลักษณะผ่อนส่งเป็นที่นิยมแพร่หลาย ในวงการธุรกิจที่เรียกกันว่า “การเช่าซื้อ” คือการให้เช่าทรัพย์สิน โดยมีคำมั่นว่าจะขายภายใต้เงื่อนไข ที่ผู้เช่าซื้อจะต้องชำระเงินให้แก่ผู้ให้เช่าซื้อเป็นงวดๆจนครบจำนวน จึงเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการให้ได้มาซึ่งปัจจัยที่จำเป็นดังกล่าว เพราะการเช่าซื้อเป็นการลงทุนในครั้งแรกเพียงบางส่วนก็จะได้ทรัพย์สินตามที่ต้องการมาไว้ใช้สอยประโยชน์สมดังใจแม้ความจริงผู้เช่าซื้อจะต้องจ่ายค่าสินค้าสูงกว่าราคาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดตามปกติ แต่ก็ต้องยอมรับข้อเสียเปรียบอันนี้เพราะเป็นทางเลือกสุดท้ายของผู้มีรายได้ค่อนข้างน้อยหรือปานกลาง ดังนั้นจึงควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับสัญญาเช่าซื้อในเบื้องต้นให้ดีเสียก่อน ไม่ควรลงชื่อในเอกสารโดยไม่ทราบข้อสาระสำคัญของสัญญาในบางครั้ง ด้วยความอยากได้ทรัพย์สิน ก็รีบลงชื่อเซ็นรับเอกสารทันที โดยไม่รู้ว่าข้อความในสัญญามีอะไรบ้าง ซึ่งจะกลายเป็นข้อเสียเปรียบในภายหลัง เพราะการเช่าซื้อนั้นกว่าจะผ่อนชำระสินค้าหมดก็กินเวลาไม่น้อยทีเดียว ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจย่อมเกิดขึ้นได้เสมอ จึงควรระมัดระวังไว้

โดยจะต้องพิจารณาให้รอบคอบก่อนว่ามีกำลังความสามารถที่จะผ่อนชำระราคาเช่าซื้อสินค้าได้ตลอดทุกงวดหรือไม่ เพราะหากเราขัดข้องทางการเงินขึ้นมาเมื่อใดไม่สามารถส่งชำระเงินค่าเช่าให้แก่ผู้ซื้อได้ 2 งวดติดต่อกัน หรือไม่สามารถส่งชำระเงินงวดสุดท้ายแล้วสินค้าอันเป็นที่รักก็อาจสูญหายไปอยู่กับผู้ให้เช่าซื้อได้ ซึ่งสาระสำคัญของสัญญาเช่าซื้อที่น่าหวาดกลัวที่สุดคือ การผิดนัดไม่ชำระเงินให้แก่ผู้ให้เช่าซื้อ 2 งวดติดต่อกัน หรือผิดนัดในงวดสุดท้าย ผู้ให้เช่าซื้อมีสิทธิ์ที่จะบอกเลิกสัญญาได้ทันทีและเป็นหน้าที่ของผู้เช่าซื้อที่จะต้องคืนทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้ให้เช่าซื้อ ซึ่งหากเกิดกรณีเช่นนี้ย่อมเป็นที่น่าเสียดายอย่างยิ่งสำหรับผู้เช่าซื้อที่อุตส่าห์พยายามผ่อนชำระมาทั้งหมด

Posted in ธุรกิจ | Tagged , | Comments Off

การออกกฏหมายเพื่อจำกัดนโยบายและเป้าหมายการลงทุน

การลงทุน เกิดขึ้นเมื่อมีการซื้อทรัพย์สินซึ่งจะเป็นทรัพย์สินที่มีตัวตนหรือไม่ก็ตาม ผู้ลงทุนจะได้รับการตอบแทนในรูปของรายได้ หรือกำไรหรือทั้งสองอย่างโดยการลงทุนแบ่งออกเป็น การลงทุนทางบริโภค, การลงทุนทางธุรกิจ และการลงทุนทางการเงิน ในทางกฎหมายการลงทุนหมายถึงการนำเอาเงินทุนหรือมาจัดการเพื่อจะให้เกิดมีรายได้หรือผลกำไรจากการจัดการนั้น นอกจากนั้นแล้วในกฎหมายการลงทุนของบางประเทศหรือความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการลงทุนก็มักจะให้ความหมายว่าการลงทุนที่ปรากฏในกฎหมายหรือความตกลงนั้นไว้เป็นการเฉพาะ ทั้งนี้ก็เพื่อวัตถุประสงค์แห่งกฎหมายหรือความตกลงนั้นๆ

กฎหมายการลงทุน

เป็นกลไปที่กำหนดถึงนโยบายและเป้าหมายการลงทุนของประเทศ หากว่าการลงทุนได้มีการจัดสรรให้ถูกต้องเหมาะสมทั้งในด้านเวลาและประเภทแล้ว การลงทุนจะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก และนอกจากนี้กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนเป็นกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงตามความจำเป็นและความเหมาะสมของแต่ละประเทศและแปรผันตามยุคตราสมัย กฎหมายที่เกี่ยวกับการลงทุนในแต่ละประเทศจึงแตกต่างกันไปโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับผู้ลงทุน ซึ่งมีตั้งแต่กฎหมายที่มีลักษณะส่งเสริม สนับสนุน คุ้มครองการลงทุนไปสู่กฎหมายที่มุ่งกำกับหรือควบคุมดูแลการลงทุนจากต่างประเทศ

การส่งเสริมการลงทุน

เป็นมาตรการหนึ่งในหลายมาตรการในการดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทย โดยมีหน่วยงานหลักที่ดูแลรับผิดชอบด้านการส่งเสริมการลงทุน คือ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โดยที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ได้ให้สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอากรแก่ผู้ประกอบการในเขตส่งเสริมการลงทุนกรมศุลกากรซึ่งมีหน้าที่ในการควบคุมดูแลและรับผิดชอบในเรื่องภาษีอากรของรัฐและเพื่อการส่งเสริมการส่งออกแก่ผู้ประกอบการจึงต้องกำหนดระเบียบปฏิบัติสำหรับการปฏิบัติในการนำเข้าเครื่องจักรและวัตถุดิบของผู้ประกอบการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนให้ได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆด้านภาษีอากรขาเข้า รวมไปถึงควบคุมดูแล อำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอากร

เหตุผลที่ต้องมีการส่งเสริมการลงทุนก็เนื่องจากรัฐบาลของประเทศต่างๆส่วนใหญ่โดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนา ได้เร่งรัดการพัฒนาทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน ในประเทศระบบเศรษฐกิจเสรีเห็นว่าภาคเอกชนมีส่วนช่วยในการพัฒนาทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมดังกล่าวโดยการลงทุน เพราะการลงทุนของเอกชนจะมีส่วนในการนำเข้ามาซึ่งเงินตราต่างประเทศ จึงจำเป็นต้องส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อให้เอกชนเข้ามามีส่วนในการลงทุนให้มากขึ้น ในขณะที่ความต้องการการลงทุนจากต่างประเทศที่พัฒนาแล้วมีอยู่จำกัด จึงทำให้มีการแข่งขันในระหว่างประเทศผู้รับการลงทุนในการที่จะชักจูงและดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศนั้นไปสู่ประเทศของตน

Posted in ธุรกิจ | Tagged | Comments Off